петък, 5 май 2017 г.

за-нас - електро услуги

за-нас - електро услугиЗдравейте!
             
Аз съм Стайко Симеонов и съм управител на ДИК-07 Симеонов ЕООД.
Професионалната ми квалификация е електроинженер със специалност ел.
подстанции и централи. С енергетика се занимавам от далечната 1977 г.
като 25 г. работих в Електроснабдяване гр. Пловдив. Там преминах  почти
през цялата административна йерархия – от ел. монтьор до гл. инженер.

 
            През 2006 г. станах един от съдружниците и управител на
ДИК-06 ООД гр. Пловдив. След напускането ми оттам през 2007 г.,
 с
решение № 9101/2007 г. на ПОС, по фирмено дело №4737/2007г.  по описа
на съда за 2007 г., регистрирах ДИК-07 Симеонов ЕООД, което е учредено
изцяло с частен капитал в размер на 5000  лева разпределен в 100 дяла.
Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Стайко Цвятков Симеонов и има седалище и адрес на управление в
гр. Пловдив, ж.к „Тракия” бл.99а, ап.9. Дружеството не е издавало
банкови гаранции в полза на свои контрагенти и  не са предоставяни
обезпечения  и ипотека на имоти с балансова стойност; няма съдебни,
арбитражни или административни дела със съществен интерес, по които  е
страна. 
Фирмата е вписана в регистъра БУЛСТАТ под номер 160125479, а в регистъра по ЗДДС  - BG160125479.
 
           Фирмата развива дейността си в цялостно изграждане на
промишлени и битови ел. инсталации, реконструкция на съществуващи ел.
уредби Ср. Н в подстанции, абонаментно поддържане на ел. уредби и
инсталации в промишлени предприятия. Също така изгражда слаботокови,
заземителни и гръмозащитни инсталации в промишлени и обществени сгради.

 
          Фирмата разполага с квалифициран ръководен и изпълнителски
персонал, необходимия транспорт и механизация за изпълнението на
договорите с отлично качество и в рамките на договорените срокове

Няма коментари:

Публикуване на коментар